Kapitaalmeester

Hoe optimaliseer ik mijn financiën en hoe pakt KapitaalMeester dit aan?

Inventarisatie
Een goed persoonlijk financieel plan begint met een uitgebreide inventarisatie. Daarnaast zijn uw specifieke wensen of dromen van belang. Wilt u een andere woning of een tweede huis in een zonnig land. Is eerder stoppen met werken belangrijk voor u? KapitaalMeester bespreekt deze wensen met u en brengt de financiële consequenties en haalbaarheid voor u in beeld, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Inkomen
Ieder financieel plan start met een inkomensanalyse en inkomensplanning. Daarbij is uiteraard ook het te verwachten pensioen van belang. Uw inkomsten en uitgaven worden nauwgezet in kaart gebracht. KapitaalMeester geeft aan waar u fiscaal kunt optimaliseren.

Vermogen
Wat hebt u aan bezittingen en is een deel hiervan vrij beschikbaar vermogen of zit uw geld nog opgesloten in uw woning of onderneming. Is uw vermogen voldoende om de door u gewenste levensstandaard blijvend te continueren? KapitaalMeester brengt dit helder voor u in beeld en helpt u met uw keuzes of u beter kunt sparen, risicomijdend of iets risicovoller kunt beleggen.

Risico´s in beeld
Hoe ziet uw financiële situatie er uit bij arbeidsongeschiktheid? Overlijden van u of uw partner heeft vaak ernstige financiële gevolgen. Kunnen uw nabestaanden in de huidige woning blijven wonen en hoe ziet het inkomstenplaatje er dan uit. Lang leven is ook een financieel risico. Een heldere analyse en aanbevelingen kunnen u op weg helpen de juiste keuzes te maken. KapitaalMeester brengt dit in kaart en adviseert u ook welke maatregelen u kunt nemen.

Estate planning
Wilt u bij leven al vermogen aan de kinderen overdragen en blijft uw partner wel goed verzorgd achter? Zomaar twee vragen waarover iedereen weer andere ideeën heeft. Gelukkig is er geen goed of fout antwoord te geven. Toch is het wel goed om ook de financiële gevolgen van uw keuzes te kennen. KapitaalMeester begrijpt dat dit geen eenvoudige onderwerpen zijn en helpt u graag de financiële consequenties in kaart te brengen. Uiteraard kijkt KapitaalMeester ook of uw huwelijksvoorwaarden en testament nog wel up to date zijn. Wanneer het beeld helder is, kunt u zelf weloverwogen bepalen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren.

KapitaalMeester bekijkt welke maatregelen u zou kunnen treffen.

Evaluatie
Periodiek evalueert KapitaalMeester uw persoonlijke financiële plan. Belangrijke wijzigingen kunnen eenvoudig worden aangepast, waardoor u steedsgrip op uw financiën blijft houden.

Uurtarief

Om u objectief en onafhankelijk te kunnen adviseren, werkt KapitaalMeester erop basis van een uurtarief. Op deze manier kan KapitaalMeester zijn expertise onafhankelijkheid voor uw belang inzetten. Een advies hoeft niet altijd tot een productinvulling te leiden. Uw belang staat centraal en niet het product.

Een eventuele productinvulling van het advies kan op basis van uurtarief voor u worden verzorgd. Eventuele productprovisies worden aan u geretourneerd dan wel vertaald in een verbetering van de condities/voorwaarden van het betreffende product.

Het uurtarief bedraagt € 149,- (exclusief BTW) en is geldig tot 1 januari 2017. Het uurtarief inclusief BTW bedraagt € 180,29.

Voor complete planningen hanteren wij vaste prijsafspraken. Vanzelfsprekend kan KapitaalMeester ook voor deeladviezen een vaste prijs offreren.
Op grond van kennis en ervaring kan KapitaalMeester u vooraf een indicatie geven van het aantal te verrichten uren.

Facturatie
KapitaalMeester factureert per maand achteraf.

Leveringsvoorwaarden
De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder depotnummer 51402602 en worden u op eerste verzoek toegezonden.